Propozice KV whippetu 2017

 
 ke stažení:               propozice_Whippet.docx (217421)
 
 
 
                                                                   Propozice Klubová výstava

                                   ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE

                                   Whippet klub ČR ve spolupráci ČKS Střítež

 

 

pořádá v čtvrtek 6.7.2017 (státní svátek) při OV

Klubovou  výstavu whippetů v Kelči  na Severní Moravě

se zadáváním

CAJC,CAC,r.CAC,Klubový vítěz 2017,BOS,BOJ,BOV,BOV

Dítě a pes ,Nejlepší pár I-II-III.,,Nejelpší chov.skupina I-II-III.

 

 

 

 

                                       I. uzávěrka:  10.5. 2017    II. uzávěrka: 5.6. 2017  

      III. uzávěrka –poštou do 19.6!!, LAST MINUTE 24. 6. 2017(pouze on-line přes dogoffice)

 

Přihlášky přes https://www.dogoffice.cz/

nebo

 

poštou na adresu:

Soňa Sehnalíková, 756 43 Kelč 83

 

 

Info:  https://vystava-morava.webnode.cz/klubova-whippetu-2017/

 

 

PROGRAM:        Klubová výstava Kelč(při OV Kelč)

 

 07.30  -  08.45   přejímka psů na výstavišti s dárky pro všechny zúčastněné

 08.45                 slavnostní zahájení

 09.00 – 14.00    posuzování v kruzích

 14.30 – 16.30    soutěže, po soutěžích ukončení výstavy

Posuzuje se podle platného výstavního řádu a standardů FCI, jakož i podle pokynů vydaných  vedením výstavy. 

 

 

 

Rozhodčí Foss Arne - LR, Norsko 

 
 

           

Výstavní výbor si vyhrazuje právo změny rozhodčích v případě nepředvídaných okolností, uvedené časy soutěží po posuzování v kruzích jsou orientační, třídy budou následovat  jak jsou zde uvedené.

 

TŘÍDY :

třída štěňat (baby)                            4 – 6 měsíců

třída dorostu (puppy)                         6 – 9 měsíců

třída mladých                                      9 – 18 měsíců 

mezitřída                                           15 – 24 měsíců

třída otevřená                                      od 15 měsíců   

třída pracovní                                      od 15 měsíců     + certifikát

třída vítězů                                           od 15 měsíců     + doklad o přísl. titulu

třída veteránů                                      od 8 let

třída čestná                                          od 15 měsíců  + doklad o příslušném titulu

 

Ve všech třídách se stanoví pořadí prvních 4 psů nebo fen oceněných známkou výborná nebo velmi dobrá, resp. velmi nadějná nebo nadějná.

Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy. Ostatní podmínky musí být splněny ke dni podání přihlášky.

Pro zařazení psa do třídy pracovní je nutné přiložit k přihlášce certifikát o vykonané zkoušce (vydává ČMKJ ) a pro zařazení do třídy vítězů doklad o přiznaném titulu. Nebude-li přihláška doložena těmito doklady, je pořadatel povinen zařadit psa do věkově příslušné třídy (mladých, mezitřídy, otevřené). Dále je k přihlášce nutno přiložit oboustrannou fotokopii průkazu pův. psa.

Klasifikace:

a) třída baby a dorostu velmi nadějný         nadějný                                                                                                              b) třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů a veteránů

     výborný  velmi dobrý     dobrý    dostatečný      diskvalifikace             neposouzen        

OCENĚNÍ :

Udělované ocenění a tituly: CAJC, res CAC, CAC, BOJ,Klubový vítěz 2017, BOV, BOS, BOB. O udělení rozhodují rozhodčí, nejsou  nárokové a mohou být uděleny v jednotlivých třídách  nejlepším jedincům bez ohledu na počet předvedených psů.

 

BOB BABY                                                -VN 1 pes a VN 1 fenka (BOB puppy postupuje o BIS pupy)

BOB PUPPY                                           -VN 1 pes a VN 1 fenka (BOB baby postupuje o BIS baby)

CAJC                                                     -zadává se psům a fenám ve třídách mladých, oceněných známkou V 1

CAC                                                       zadává se psům a fenám v mezitřídě, třídě otevřené,

                                                               pracovní a vítězů, oceněných známkou V 1

res CAC                                                zadává se psům a fenám v mezitřídě, třídě otevřené,                                                                                                          pracovní a vítězů oceněných známkou V 2

BOJ                                                       titul získává nejlepší mladý pes nebo fena  každého

                                                               plemene se zadaným čekatelstvím CAJC

BOV                                                       o tento titul soutěží pes a fena s V1,

                                                               kteří získali ve třídě veteránů V1

Klubový vítěz 2017                              nastupují všichni psi a feny ze tříd dospělých, kteří

                                                               obdrželi CAC (mezitřída,otevřená,pracovní,vítězů)

 

BOB                                                      o tento titul soutěží CAJC pes a fena, pes a fena,

kteří získali titul Klubový vítěz a V1 veteráni  pes a fena

BOS                                                       do soutěže nastupují pes nebo fena CAJC, nejlepší veterán pes nebo fena a nejlepší dospělý jedinec, opačného pohlaví, než je jedinec, který obdržel BOB

 

 

Závěrečné Soutěže klubové výstavy:

 

 

Závěrečné soutěže výstavy(v tomto pořadí):

Po zadání B O B a B O S:

 

Dítě a pes   - hodnotí se předvádění psa a kontakt dítěte . Soutěžit se může i se psem, který nebyl na výstavě posouzen.

Nejlepší chovatelská skupina        3-5 jedinců (min. od dvou různých otců nebo matek) viz níže

Nejlepší pár       - pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku 1.maj.

 

 

 

Výstavní poplatky:

 

                                                               I.uz   10.5.                      II. uz 5.6.                          III. last minute do 24.6  on line  D.off.

Za prvního psa včetně katalogu           500,-Kc                               600,- Kč                                         700,-Kč

Za dalšího psa bez katalogu                 450- Kč                                550,-Kč                                           650,-Kč

třídy štěňat a dorostu                            250,- Kč                               350,- Kč                                          450,-Kč

Veteráni,čestná                                      250,-Kč                                 350,-Kč                                         450,-Kč

Soutěže                                                   200,- Kč                               250,-Kč                                        300,-Kč

 

Storno přihlášek je možné do termínu II.uzávěrky za 50% poplatku, po termínu II.uz storno již není možné.Přeřazování do jiné třídy do termínu III.uzávěrky za poplatek 50 kč(pes)

Přihlášení na místě do soutěží je možné do 11 hod(pár ,skupina) 400 kč

Rozhodující pro I a II. uzávěrku je datum poštovního razítka nebo datum a čas nahání do systému dogoffice  se všemi potřebnými kopiemi a dokladem o platbě. V případě přihlášení v další uzávěce,bude doúčtován rozdíl  aktuální uzávěrky,v příadě že nebude dořešeno do termínu III.uzávěrky bude přihláška vymázana.
 Last minute-přihlášky on line + platba pouze převodem  s doloženým dokladem!!!!
 

VYHNĚTE SE PROBLÉMŮM S PŘIJETÍM PŘIHLÁŠKY:

-          přihláška je nečitelně vyplněná, případně chybí některé údaje.

-          chybí údaj o provedené platbě (kopie útržku složenky nebo číslo účtu, z nějž byl poplatek hrazen převodem).

-          neuhrazené přihlášky se nepřijímají.

-          PP není okopírován celý (všechny strany) nebo je kopie nekvalitní a nečitelná (fotky z fotoaparátu nám, prosím, neposílejte).

-          chybí kopie malého certifikátu do tř. pracovní nebo kopie udělených titulů a šampionátů do třídy vítězů.

-          přihláška hrazená poplatkem v I. uzávěrce je odeslána po termínu I. uzávěrky. Rozhodující pro rozlišení data uzávěrek je datum         poštovního razítka na obálce              s přihláškou nebo doručení e-mailu.

-          přihlášky odeslané po II. uzávěrce poštovní raztko do 15.6!!§,pozdější již nepřijmeme,pouze osoboně nebo přes dogoffice do 20.6.

-          doručení přihlášky e-mailem nebylo potvrzeno pořadatelem. Doručení e-mailem Vám potvrdíme během 4 dní, v opačném případě nás, prosím, kontaktujte)

Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášky a vrácení poplatků bez udání důvodu.

Platby:
převodem na účet - jako variabilní symbol uveďte vaše telefonní číslo.
Číslo účtu:     2800740268/2010 (do poznámky napište jméno a příjmení)

nebo 

 složenkou typu C na adresu:
Soňa Sehnalíková
Kelč 83
756 43 Kelč  , tel. 777 006509

 

Výstavní poplatky, které budou zaplaceny po 24.6.2016 nebo budou uhrazeny na místě v den výstavy budou činit 800,-Kč za každého psa

 

*Výstavní poplatek za dalšího psa je umožněn pouze u psů v držení stejného majitele, který je zapsán v průkazu původu, v opačném případě bude považován za prvního psa a nedoplatek bude vybírán před začátkem posuzování ve výstavní kanceláři. Jedince přihlášeného do třídy štěňat, dorostu, veteránů nebo čestné nelze považovat za prvního přihlášeného psa.

 

Doklad o zaplacení přiložte k přihlášce. Bez dokladu o zaplacení nebude přihláška vystavovatelům z ČR přijatá!!!

 

Poplatek se vrací jen v případě, že přihláška byla odmítnuta.

Zahraniční musí uhradit dle uzávěrek výstavy, pokud budou platit na účet klubu je nutné provést zahraniční platbu s poplatky na vrub plátce tj poplatky OUR. V případě, že se výstava nekoná z objektivních příčin (veterinární opatření, živelná pohroma apod.), budou poplatky využity k úhradě nákladů spojených s výstavou.

 

PROTEST:

Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí, titulů) není přípustný. Protest z formálních důvodů (porušení výstavního řádu či propozic) je přípustný. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 500,-Kč. Protest musí být podán v průběhu výstavy .Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. Protest podaný po skončení výstavy (po ukončení posuzování ve všech kruzích) se neprojednává.

 

Veterinární podmínky:

-          psi pocházející z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo pasem pro malá zvířata s platným očkováním. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.

Všeobecná ustanovení:

 Na výstavě se posuzuje dle platného výstavního řádu ČMKU planého od 1.1.2014. Výstavy se mohou zúčastnit psi a feny, kteří jsou zapsáni v plemenných knihách členských zemí FCI. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy (tj. v den posouzení psa na výstavě), ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky. K přihlášce se přikládá oboustranná kopie průkazu původu. Importovaní psi v majetku českých občanů musí být zapsáni v české plemenné knize.

Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Vystavovatel je povinen dodržet výstavní dobu a odpovídá za škodu způsobenou jeho psem. Volné pobíhání psů po výstavišti je v zájmu bezpečnosti zakázáno. Retriever klub CZ a výstavní výbor nepřijímají záruky za případné uhynutí, onemocnění nebo ztrátu psa a neručí za škody způsobené psem během výstavy. Psi, kterým nelze prohlédnout v kruhu zuby, nebudou posouzeni a majiteli nebude vrácen výstavní poplatek. Rovněž psi agresivní budou z výstavy vyloučeni bez nároku vrácení výstavních poplatků. Chybné zařazení vystavovaného jedince do kruhu nebo třídy musí vyřešit vystavovatel výhradně s výstavním výborem ve výstavní kanceláři do zahájení posuzování v kruhu. Přijetí přihlášky bude písemně potvrzeno. Výstavní výbor může odmítnout přijetí přihlášky bez udání důvodu a vrátit poplatek. Pokud vystavovatel na výstavu přihlašuje více psů, je nutno pro každého psa vyplnit samostatnou přihlášku. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu a se zveřejněním výstavního posudku včetně ocenění.

 

Doklady nezbytné pro účast na výstavě:

a)                   originál průkazu původu

b)                   platný očkovací průkaz

c)                   potvrzení o přijetí psa na výstavu (vstupní list obdrží každý vystavovatel asi 7 dní před konáním výstavy, přednostně mailem)

 

 

Inzerce v katalogu:

Cena inzerátu        - pro jednotlivce        1 strana A5 ČB…500,-Kč        ½ strany A5 ČB …250,- Kč

            -  pro firmy                 1 strana A5 ČB….1.000,-Kč    ½ strany A5 ČB …500,- Kč

 

Zpracované inzeráty je nutno podat nejpozději do dne III. uzávěrky na adresu uvedenou na první straně.